Obchodné podmienky

Predávajúci (označený aj ako „MEDICINBAL s.r.o.“)
Predávajúcim a prevádzkovateľom eshopu medicinbal.com je obchodná spoločnosť MEDICINBAL s.r.o., so sídlom Zámocká 3, 811 01 Bratislava, IČO : 51 017 661, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel : Sro, Vložka č. 121774/B, tel: +421 948 40 30 00.

Kupujúci
Kupujúcim je spotrebiteľ – fyzická osoba vo veku 18 a viac rokov, ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej alebo obchodnej činnosti alebo podnikateľ – fyzická alebo právnická osoba konajúca v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

Zmluva uzavretá na diaľku (ďalej len „zmluva“)
Návrhom na uzavretie zmluvy je umiestnenie ponuky predaja daného tovaru predávajúcim na jeho internetovú stránku, pričom  zmluva vzniká odoslaním správne vyplnenej elektronickej objednávky (formulára) kupujúcim prostredníctvom siete internet a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na kupujúcim zadanú e-mailovú adresu.
Právne vzťahy týkajúce sa zmluvného vzťahu založeného týmito podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v prípade, že pôjde o spotrebiteľa, aj zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa ako aj zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a inými platnými a účinnými predpismi Slovenskej republiky. Prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené príslušným súdom Slovenskej republiky.
Obsah internetového obchodu nepredstavuje reklamnú ponuku ani nevyžiadanú reklamu v zmysle § 3 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. MEDICINBAL s.r.o. si vyhradzuje právo opraviť a zmeniť ponuku a cenu tovaru.
Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webovej stránke internetového obchodu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

Obchodné, dodacie a platobné podmienky
1. Prostredníctvom internetového obchodu medicinbal.com môže vybraný tovar objednávať a tento kúpiť každá osoba, ktorá sa podľa vyššie uvedeného považuje za kupujúceho. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje súhlas s kúpou ním objednaného tovaru, s jeho kúpnou cenou a svojím záväzkom zaplatiť ju, s tým, že bol oboznámený s týmto tovarom (najmä jeho hlavnými vlastnosťami, spôsobe použitia, montáže a údržby a pod.) ako aj s týmito podmienkami, čím sa jeho takto zaslaná objednávka považuje za záväznú, ak nie je uvedené inak.

2. Základnou podmienkou akceptovania objednávky je správne vyplnenie formulára objednávky a jeho zaslanie do internetového obchodu MEDICINBAL s.r.o.

3. Objednávky možno posielať 24 hodín denne po celý rok. Objednávky odoslané v sobotu, nedeľu a v deň štátneho sviatku budú spracované v nasledujúci pracovný deň.

4. Spoločnosť MEDICINBAL s.r.o. sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene. Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť, pri doručení tovaru na dobierku, za objednaný tovar dohodnutú cenu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru zavinené kuriérskou službou, prípadne nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou doručovateľa.

5. MEDICINBAL s.r.o. si vyhradzuje právo nevyhovieť objednávkam, ktoré sú podozrivé, napr. tie, ktoré neobsahujú e-mailovú adresu, na ktorú by bolo možné potvrdiť objednávku.

6. Za deň uzatvorenia zmluvy a vzniku zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a spoločnosťou MEDICINBAL s.r.o. sa pokladá deň, kedy bola odoslaná objednávka kupujúceho potvrdená spoločnosťou MEDICINBAL s.r.o.

7. Po zaslaní objednávky kupujúcim mu spoločnosť MEDICINBAL s.r.o. objednávku potvrdí emailom alebo iným vhodným spôsobom. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, ak objednávka nebude potvrdená do 24 hodín, bude zrušená. Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom spotrebiteľa bezodkladne informovať.

8. Kúpna cena tovaru je cena uvedená pri tovare v internetovom obchode, táto je vyjadrená v eurách a zahŕňa DPH.

9. MEDICINBAL s.r.o. zaeviduje objednávku a spôsob platby a tovar dodá zákazníkovi (Zóna Slovensko) na adresu ním uvedenú v objednávkovom formulári. Tovar v hodnote do 59 Eur bude doručený na náklady zákazníka vo výške 4,50 EUR, alebo vo výške 4 Eur, podľa výberu spôsobu dopravy. Tovar v hodnote nad 59 EUR vrátane bude doručený zákazníkovi (Zóna Slovensko) bezplatne, teda na náklady spoločnosti MEDICINBAL s.r.o. 


Tovar bude doručený kuriérskou službou, alebo prostredníctvom služby Zásielkovňa.  Zákazník zaplatí za tovar priamou platbou na účet, alebo online kartou prostredníctvo platobnej brány. Doručovateľovi kuriérskej služby, alebo na odbernom mieste Zásielkovne zaplatí za tovar pri doručení tovaru v prípade, ak si vyberie spôsob platby "dobierka". Tento spôsob platby je spoplatnený sumou 1,80 Eur. Doručenie tovaru na dobierku umožňujeme iba registrovaným zákazníkom. Tovar nie je možné doručiť v sobotu, nedeľu ani v deň štátneho sviatku, avšak je možné ho prevziať v odberných miestach Zásielkovne, ktoré majú otváraciu dobu aj počas víkendov a sviatkov. Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

Platbu kúpnej ceny v hotovosti je možné uskutočniť len do výšky 5 000 EUR; uvedené neplatí pre prípad platby na dobierku, vkladom na účet alebo platobnou kartou.

Kupujúci má možnosť nasledujúcej platby tovaru:

Platba na dobierku - v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke; platobnou kartou na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke (podľa podmienok vybranej kuriérskej služby, alebo služby Zásielkovňa). Platbu na dobierku umožňujeme vopred registrovaným zákazníkom, alebo účastníkom našich seminárov, či školení. Neregistrovaným zákazníkom max. do hodnoty objednávky v celkovej sume 100 Eur s DPH.

Platba bankovým prevodom vopred - pri platbe bankovým prevodom vopred je tovar kupujúcemu odoslaný až po pripísaní peňazí kúpnej ceny na účet MEDICINBAL s.r.o. Všetky informácie potrebné pre platbu bankovým prevodom budú odoslané kupujúcemu e-mailom v rámci potvrdenia akceptácie jeho návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy. Suma zodpovedajúca kúpnej cene musí byť pripísaná na účet MEDICINBAL s.r.o. najneskôr do piatich pracovných dní po doručení akceptácie návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy, v opačnom prípade je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. 

Údaje pre platbu bankovým prevodom:
MEDICINBAL s.r.o.
Fio banka, č. účtu: SK56 8330 0000 0021 0256 7496
Kód banky: 8330
Ako „variabilný symbol – VS“ uveďte číslo Vašej objednávky.

Platobné údaje sú zákazníkovi vždy oznámené vopred v potvrdení objednávky na mailovú adresu, ktorú zákazník vyplní v objednávke na webe medicinbal.com.


Platba kartou online ak vlastníte platobnú kartu, ktorá umožňuje platby na internete (ak máte pochybnosti, informujte sa u svojej banky), môžete ju využiť k online úhrade tovaru. Po potvrdení objednávky budete presmerovaný na platobnú bránu, a ktorá zároveň garantuje maximálnu možnú mieru zabezpečenia. Pri platbe kartou online je tovar kupujúcemu odoslaný až po pripísaní peňazí na účet MEDICINBAL s.r.o. Suma zodpovedajúca kúpnej cene musí byť pripísaná na účet MEDICINBAL s.r.o. najneskôr do piatich pracovných dní po doručení akceptácie záväznej objednávky, v opačnom prípade je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Poskytovateľ platobnej brány: Shoptet Pay

10. V prípade hromadnej objednávky, t. j. objednávky s viacerými druhmi tovaru či s väčším množstvom tovaru, si obchodná spoločnosť MEDICINBAL s.r.o. vyhradzuje právo zaslať - dodať tovar po častiach, teda aj vo viacerých balíkoch. 

11. Reklamácie týkajúce sa rozdielu vzhľadu doručeného a objednaného tovaru, ktoré vyplynú z nesprávneho nastavenia parametrov na elektronickom prostriedku, ktorý použil kupujúci pri uzavieraní zmluvy alebo z iného dôvodu na strane kupujúceho, nie sú dôvodom k vráteniu tovaru resp. nezakladá právo na odstúpenie od zmluvy.

12. Reklamácia tovaru a postup pri uplatňovaní prípadných vád tovaru sa riadi Občianskym zákonníkom a zákonom č. 250/2007 Z .z. o ochrane spotrebiteľa. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v súlade s podmienkami a v lehotách ustanovených v záručnom liste, ktorý obsahuje aj reklamačný poriadok. Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady a reklamácia sa vykoná voči spoločnosti MEDICINBAL s.r.o., so sídlom Zámocká 3, 811 01 Bratislava, tel.: 0948 40 30 00, v prípade, ak ide o výrobky spoločnosti ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o. tak aj priamo prostredníctvom niektorej z jej nasledujúcich prevádzkarní : Bratislava – Karadžičova 7610/16, 821 08, tel. 0905 921 853, Banská Bystrica : J. Kráľa 3, 974 01, tel. 0905 731 946, Košice : Letná 45, 043 14, tel. : 0905 931 945, Martin : Stavbárska 4, 036 01, tel.: 0907 706 088, Nitra : Štúrova 22, 949 01, tel.: 0905 731 944, Prešov : Levočská 20, 080 01, tel.: 0905 911 237, Žilina : Antona Bernoláka 51, 010 01, tel.: 0905 293 789. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť osobne alebo prostredníctvom písomne splnomocneného zástupcu ako aj vo forme písomného listu opatreného vlastnoručným podpisom kupujúceho, to všetko spolu s predložením reklamovaného tovaru, dokladu o zaplatení kúpnej ceny alebo dodacieho listu a záručného listu; v opačnom prípade nie je možné reklamáciu považovať za uplatnenú a túto prijať. Spoločnosť MEDICINBAL s.r.o., alebo v prípade výrobkov zn. Zepter ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o. potvrdí kupujúcemu prijatie reklamácie písomne a o vybavení reklamácie vydá kupujúcemu písomný Reklamačný protokol. Záručná doba je stanovená v záručnom liste a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci je za účelom upresnenia plynutia záručnej doby pri reklamácii predložiť dodací list, na ktorom je uvedený dátum prevzatia tovaru alebo doklad o zaplatení kúpnej ceny tovaru v hotovosti. Ak kupujúci nemôže predložiť uvedený doklad, má sa za to, že tovar bol kupujúcemu odovzdaný v deň uvedený na faktúre. Právo posudzovať reklamácie a rozhodovať o nich má spoločnosť MEDICINBAL s.r.o., ktorá vybaví reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch aj neskôr, nie však dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, t. j. odo dňa kedy bol tovar odovzdaný na príslušnej prevádzkarni. Ak ide o tovar zn. Zepter, spoločnosť ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o. zodpovedá kupujúcemu za vady ňou určeného tovaru aj počas predĺženej záručnej doby, ktorej dĺžka a podmienky uplatnenia vád zo strany kupujúceho sú uvedené v záručnom liste, ktorého súčasťou je aj reklamačný poriadok. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa v záručnej dobe neuplatnili. Bližšie podmienky reklamácie obsahuje záručný list, ktorého súčasťou je aj reklamačný poriadok spoločnosti. 

 

13. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

a.) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,

b.) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,

c.) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,

d.) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

e.) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,

f.) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

g.) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

h.) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

i.) ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

14. Zásielka je dodávaná na adresu uvedenú v objednávke. Prijatie zásielky od kuriérskej služby vrátane všetkých dokladov musí kupujúci, prípadne osoba, ktorá je na to oprávnená, potvrdiť. Od momentu potvrdenia o príjme a zaplatení kúpnej ceny prechádza na kupujúceho vlastnícke právo k tovaru a prechádzajú na neho nebezpečenstvo straty a poškodenia tovaru.

15. Tovar je dodávaný v obaloch od výrobcu. Spolu s tovarom je kupujúcemu dodaný aj návod k použitiu, záručný list, pokiaľ to povaha veci vyžaduje a ďalšie listiny, ktoré sú potrebné pre nakladanie s tovarom. Rovnako bude kupujúcemu dodaná faktúra s náležitosťami daňového dokladu a formulár na odstúpenie od zmluvy v zmysle § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý môže využiť na uplatnenie práva na odstúpenie.

16. Kupujúci má právo uplatniť si počas záručnej doby u predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru zakúpeného u predávajúceho, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

17. Doručenie a možné vrátenie tovaru môže uskutočniť kuriérska služba, ktorú určil MEDICINBAL s.r.o. alebo ak ide o tovar zn. Zepter, ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o. po dohodnutí detailov vrátenia so zamestnancom ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o. alebo MEDICINBAL s.r.o.

18. Kupujúci – spotrebiteľ berie na vedomie, že spoločnosť MEDICINBAL s.r.o. môže v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov spracúvať jeho osobné údaje a jeho osobné údaje môžu byť poskytnuté alebo sprístupnené orgánom verejnej moci vrátane súdnych exekútorov a notárov za účelom plnenia zmluvy. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol predávajúcim informovaný o svojich právach v zmysle platných a účinných predpisov Slovenskej republiky, najmä o práve požadovať od predávajúceho na základe písomnej žiadosti vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona ako aj o práve namietať u predávajúceho na základe písomnej žiadosti voči spracúvaniu, využívaniu a poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu s tým, že takéto žiadosti je predávajúci povinný písomne vybaviť do 30 dní odo dňa ich doručenia, ako aj o ostatných právach.

19. Kupujúci – spotrebiteľ je v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy je možné aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy v zmysle ustanovenia § 7 ods. 5 zákona č. 102/2014. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť v listinnej podobe a to vo forme formulára doručeného spolu s tovarom alebo v inej listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie od odstúpení do zmluvy bolo zo strany kupujúceho odoslané najneskôr posledný deň lehoty. Odstúpenie od zmluvy pred plynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy t.j. pred prevzatím tovaru je možné prostredníctvom formulára uvedeného na našej internetovej stránke alebo inej zrozumiteľnej formy, ktoré doručí prostredníctvom elektronických prostriedkov alebo v listinnej podobe. Následne bude zaslaná akceptácia odstúpenia od zmluvy kupujúcemu potvrdzujúcim emailom (v prípade využitia elektronických prostriedkov), ako aj v listinnej podobe. MEDICINBAL s.r.o. je v tomto prípade povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijala vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Spoločnosť MEDICINBAL s.r.o. nie je povinná vrátiť kupujúcemu platby uvedené v tomto ustanovení pred tým, ako jej bude doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže spätné zaslanie tovaru.

20. Kupujúci je v prípade odstúpenia povinný tovar vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Kupujúci zodpovedá za také zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru, Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

21. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (internet atď.) znáša každá strana samostatne podľa cien a sadzieb príslušných dodávateľov služieb platných v čase uskutočňovania daného úkonu.

22. Predávajúci je viazaný svojou ponukou vrátane ceny dovtedy, kým na príslušnej internetovej stránke neuvedie alebo kupujúcemu neoznámi inak.

23. Kupujúci sa môže oboznámiť s etickým kódexom spoločnosti ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o. zverejneným na internetovej stránke www.zepter.sk, ktoré sa týkajú výrobkov tejto spoločnosti.

24. Pokiaľ nie je uvedené inak, zmluvné vzťahy medzi kupujúcim (najmä tým, ktorý nie je spotrebiteľom) a spoločnosťou MEDICINBAL s.r.o. sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.

25. Kupujúci berie na vedomie, že platnosť a účinnosť zmluvy i zmluvného vzťahu so spoločnosťou MEDICINBAL s.r.o. zaniká písomnou dohodou zmluvných strán ako aj v prípade neprevzatia tovaru kupujúcim ak si kupujúci neprevezme tovar ani do 6 mesiacov odo dňa uplynutia dodatočne určenej lehoty na jeho vyzdvihnutie, po čom môže spoločnosť MEDICINBAL s.r.o. s tovarom voľne nakladať; ustanovenia právnych predpisov o inom skončení zmluvy tým nie sú dotknuté. Kupujúci však nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak jej predmetom tovar, ktorý sa otvorením, montážou do spotrebiča alebo vyskúšaním stáva neupotrebiteľným (najmä samostatne zakúpený filter čističky vzduchu alebo filter čističky vody) alebo spotrebný tovar, ktorý je dodávaný v uzavretom obale, z ktorého bol vyňatý a z hygienických alebo iných obdobných dôvodov ho nie je možné opätovne použiť (napr. kozmetika, filtračné masky a pod.). V prípade bezdôvodného odmietnutia prevzatia tovaru má spoločnosť MEDICINBAL s.r.o. nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 25% z ceny kúpeného tovaru, pričom táto je splatná do 15 dní odo dňa doručenia výzvy spoločnosti MEDICINBAL s.r.o..

Zmena podmienok a záverečné ustanovenia
Spoločnosť MEDICINBAL s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť súčasné podmienky internetového predaja. Zmeny nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia. Na objednávky zaslané pred uverejnením nových podmienok internetového predaja sa bude vzťahovať predchádzajúca verzia podmienok.
Spoločnosť MEDICINBAL s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu alebo ujmu spôsobenú kupujúcemu jeho nedodržaním týchto podmienok.
Zmluvný vzťah medzi kupujúcim a spoločnosťou MEDICINBAL s.r.o. založený na podklade týchto obchodných podmienok sa uzatvára na dobu trvania záväzkov oboch strán. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje a vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito podmienkami internetového predaja, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať.

V prípade, ak kupujúci – spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má voči predávajúcemu právo využiť systém alternatívneho riešenia sporu podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 391/2015"), najmä obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a následne podľa podmienok zákona č. 391/2015 podať návrh príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je najmä Slovenská obchodná inšpekcia alebo iné súkromné subjekty zapísané v Zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Kupujúci môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov aj prostredníctvom internetovej platformy dostupnej na http://ec.europa.eu/odr.

Bratislava, 1.1.2023

aktualizácia 1.5.2023

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor výkonu dozoru
tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 


 FORMULÁR PRE REKLAMÁCIU

 FORMULÁR PRE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY